ฟ้ากระจ่าง, พัชรี. "การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย : กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020