ฟ้ากระจ่าง, พัชรี. "การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย : กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)