วิริยะกุลก่อเกิด, .... (2016). การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทหลักทรัพย์ ABC จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from