วิริยะกุลก่อเกิด, .... 2016 Oct 21. การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทหลักทรัพย์ ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1