วิริยะกุลก่อเกิด, จิตนภา. "การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทหลักทรัพย์ ABC จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022