วิริยะกุลก่อเกิด, จิตนภา. "การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา: บริษัทหลักทรัพย์ ABC จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)