รัตนวงศ์, .... (2016). การวิจัยคุณภาพการหุ้มห่อพัสดุไปรษณีย์เพื่อลดการเกิดความเสียหายในการขนส่ง. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from