รัตนวงศ์, .... 2016 Oct 21. การวิจัยคุณภาพการหุ้มห่อพัสดุไปรษณีย์เพื่อลดการเกิดความเสียหายในการขนส่ง. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1