รัตนวงศ์, ณัฐวุฒิ. "การวิจัยคุณภาพการหุ้มห่อพัสดุไปรษณีย์เพื่อลดการเกิดความเสียหายในการขนส่ง." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 22 Feb. 2020