วชิราคม, .... (2016). การจัดการโซ่อุปทานส้มโอ จังหวัดปราจีนบุรี. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from