วชิราคม, .... 2016 Oct 21. การจัดการโซ่อุปทานส้มโอ จังหวัดปราจีนบุรี. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1