วชิราคม, ธนพัฒน์. "การจัดการโซ่อุปทานส้มโอ จังหวัดปราจีนบุรี." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 4 Jun. 2020