วชิราคม, ธนพัฒน์. "การจัดการโซ่อุปทานส้มโอ จังหวัดปราจีนบุรี" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)