ปภาทัสสี, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from