ปภาทัสสี, .... 2016 Oct 21. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1