ปภาทัสสี, ธนากร. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020