ธนาวุฒิ, .... (2016). การพัฒนาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท ไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from