ธนาวุฒิ, .... 2016 Oct 21. การพัฒนาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท ไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1