ธนาวุฒิ, ธีรวรรณ. "การพัฒนาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท ไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 29 Mar. 2023