ธนาวุฒิ, ธีรวรรณ. "การพัฒนาระบบการทำงานด้วยแนวคิดพื้นฐานแบบลีนในแผนกขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท ไพโอเนียร์แอร์คาร์โก้ จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)