งามประเทืองโสภา, .... (2016). การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from