งามประเทืองโสภา, ธีระวัฒน์. "การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022