งามประเทืองโสภา, ธีระวัฒน์. "การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)