วรกิจเจริญ, .... 2016 Oct 21. การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการ คลังสินค้าด้วยระบบ Warehouse Management System (WMS) กรณีศึกษา บริษัท เจ.เอส. แพ็ค แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1