พิษณานนท์, .... (2016). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from