พิษณานนท์, .... 2016 Oct 21. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1