พิษณานนท์, พิมพ์ภินันท์. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 26 Feb. 2024