พิษณานนท์, พิมพ์ภินันท์. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านพิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)