สวัสดี, .... 2016 Oct 21. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างรูปแบบการจัดซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1