เพ็ชรกูล, กัญยาณี. "การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 5 Jun. 2020