เพ็ชรกูล, กัญยาณี. "การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)