ภูมิพิศิษฐานนท์, .... 2016 Oct 21. การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1