ภูมิพิศิษฐานนท์, ศศิภา. "การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 18 Sep. 2019