ภูมิพิศิษฐานนท์, ศศิภา. "การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)