กลิ่นหวาน, .... 2016 Oct 21. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1