กลิ่นหวาน, สวลี. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Jul. 2020