กลิ่นหวาน, สวลี. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)