บีกขุนทด, .... 2016 Oct 21. การศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1