บีกขุนทด, ธีวสันต์. "การศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020