บีกขุนทด, ธีวสันต์. "การศึกษาปัญหาระบบขนส่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีผลต่อผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)