ป้อมสุวรรณ, ฉัตร์ธวัช. "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Apr. 2024