ป้อมสุวรรณ, ฉัตร์ธวัช. "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)