เสนาธรรม, .... (2016). การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from