เสนาธรรม, อัครกฤษ. "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 4 Jun. 2020