เสนาธรรม, อัครกฤษ. "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)