ละมุล, .... (2016). การศึกษาระบบโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็กในธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา: บริษัทสติ คิดส์ จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from