ละมุล, .... 2016 Oct 21. การศึกษาระบบโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็กในธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา: บริษัทสติ คิดส์ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1