ละมุล, นารดา. "การศึกษาระบบโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็กในธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา: บริษัทสติ คิดส์ จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020