ละมุล, นารดา. "การศึกษาระบบโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องประดับเด็กในธุรกิจขนาดเล็ก กรณีศึกษา: บริษัทสติ คิดส์ จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)