ธะนากลาง, .... (2016). การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารส่งออก. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from